Klubbens Lover

 

LOVER

FREDRIKSTAD FOTOKLUBB

§ 1. FORMÅL

Fredrikstad fotoklubb har som formål å arbeide for økt fotointeresse i distriktet.

§ 2. MEDLEMSKAP

Medlemskap
Alle kan bli medlem i klubben fra og med det året de fyller 15 år. Yngre personer kan delta på klubbens aktiviteter i følge med et medlem som har fylt 18 år.
Medlemskapet opphører når kontingenten ikke er betalt, eller ved utmelding.

Eksklusjon
Styret kan ekskludere medlemmer som ignorer fattede vedtak i klubben, opptrer illojalt, eller på annen måte svekker klubbens tillit eller renommè. Såfremt en skriftlig advarsel ikke synes å bedre på forholdet, iverksettes eksklusjonen som også meddeles vedkommende i skriftlig form. Eksklusjonen kan være tidsbegrenset. Avgjørelsen krever et enstemmig styrevedtak.

§ 3. KONTIGENT

Klubbåret regnes fra 1. januar til 31. desember
Kontigenten fastsettes av årsmøtet og skal være betalt innen 30 dager etter den er bekjentgjort for medlemmene.

§ 4. ÅRSMØTE

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet.
Hvert medlem har 1 stemme. Vedtak avgjøres ved simpelt flertall.
Lovendringer krever skriftlig forslag innsendt senest 3 uker før årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøte.

§ 5. ORDINÆRT ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned og innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet skal være innsendt minst 3 uker før årsmøtet.
Forslagene skal være ledsaget av en skriftlig begrunnelse.

På årsmøtet behandles:
A: Årsberetning
B: Regnskap
C: Budsjett
D: Innkomne forslag
E: Valg
Valg av styret
Valg av revisor og valgkomitè (to personer velges til valgkomitè for ett år av gangen; revisor velges frem til det   foreligger ønske om naturlig utskiftning)

Årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag skal utsendes til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis det selv finner det nødvendig, eller hvis minst 50% av medlemmene finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 2 måneder, og med minst 3 ukers varsel til medlemmene.
Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som kreves behandlet.

§ 7. ORGANISASJON

Klubbens styre skal bestå av minst 6 personer
-leder
-kasserer
-sekretær
-3 styremedlemmer

Styret kan selv velge tilleggshjelp når det finner det nødvendig.
Styret velges for to år om gangen, og slik at tre av styrets medlemmer er på valg hvert år. Leder, kasserer og et styremedlem. Sekretær og to styremedlem

Styret skal minimum møtes 4 gngr pr. år og ellers når ett av styremedlemmene forlanger det. Sekretæren skriver møtereferat som skal være tilgjengelig for medlemmene.

§ 8. STYRETS OPPGAVE

A: Legge opp møteplan
B: Skaffe møteprogram
C: Legge opp eventuell kursvirksomhet
D: Orientere seg og søke om eventuelle mulige støtter
E: Sørge for ajourhold av medlemslister og kontakt med Norsk Selskap for Fotografi
F: Arrangere fotokonkurranser
G: Vurdere mulighetene for fotoutstillinger, fototreff og/eller andre arrangemanger
H: Vurdere samarbeidsformer med andre klubber
I: Lage budsjett for kommende driftsår
J: Sørge for å holde klubben kjent innen lokalmiljøet ved å utnytte ulike media

§ 9. OPPLØSNING

Forslag til oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst 1/3 av medlemmene. Forslaget skal behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av klubbens totale stemmetall for å bli vedtatt.
Årsmøtet avgjør ved simpelt flertall hvordan eventuelle midler skal anvendes.